Zásady ochrany soukromí a osobních údajů


Raymo s.r.o. a služba Raylink

 

1. Obecné informace

Následující podmínky ochrany a používání údajů vysvětlují, jaké typy informací o vás a vaší společnosti společnost Raymo shromažďuje, eviduje, uchovává a zpracovává a jaké důvody nás k tomu vedou.
Tyto podmínky se vztahují na všechny informace a/nebo údaje, které společnost uchovává a které se týkají identifikovatelných osob, případně společností.
Všechny pobočky, vedoucí kanceláří a zaměstnanci společnosti Raymo jsou těmito podmínkami vázáni a odpovídají za dodržování zásad ochrany údajů, jak je stanovila společnost Raymo.

 

Shromažďování, registrace a zpracování údajů

Informace o zákazníkovi budou registrovány, uchovávány a předávány přísně v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.
Údaje o zákazníkovi budou shromažďovány, registrovány a zpracovávány pouze za účelem splnění objednávky, závazku nebo povinnosti stanovené ve smlouvě mezi společností Raymo a zákazníkem nebo z důvodu oprávněného zájmu.

 

Předávání informací a údajů

Společnost Raymo nepoužívá informace a údaje zákazníka pro účely přímého marketingu a nepředává informace a údaje o zákazníkovi neoprávněným třetím stranám, pokud není v těchto podmínkách uvedeno nebo písemně dohodnuto jinak.
Předávání informací a/nebo údajů mezi přidruženými společnostmi společnosti Raymo bude v určitých případech nezbytné pro splnění objednávky nebo závazku a bude provedeno pouze na základě písemného a výslovného souhlasu zákazníka.

 

Zveřejnění, změny a výmazy

Na žádost zákazníka společnost Raymo zveřejní, jaké informace jsou registrovány, a také změní nebo vymaže informace o zákazníkovi.

 

Nakládání s citlivými osobními údaji ze strany zákazníka

Zákazník odpovídá za to, že společnosti Raymo nebude umožněn přístup k osobním nebo citlivým údajům nebo k údajům, jejichž ztráta může způsobit zákazníkovi škodu.
Jakékoli předávání informací nebo údajů od zákazníka společnosti Raymo, které lze charakteristicky klasifikovat jako osobní nebo citlivé, se provádí pouze v přísném souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, zejména s právem na předání třetím stranám.
Zákazník je odpovědný za to, že takové předávání bude probíhat v souladu s těmito pravidly.
Pokud je přístup k takovým osobním nebo citlivým údajům vyžadován společností Raymo k provádění služeb, pak je Zákazník povinen informovat společnost Raymo o povaze takových údajů a zabránit jejich ztrátě.
V rozsahu, v jakém společnost Raymo zpracovává osobní nebo citlivé údaje jménem zákazníka, tak činí pouze na základě pokynů zákazníka.
Společnost Raymo přijme nezbytná technická a organizační ochranná opatření, aby zajistila, že informace nebudou náhodně nebo nezákonně zničeny, propadnou nebo znehodnoceny, a aby zajistila, že nebudou předány neoprávněným osobám nebo že nebudou zneužity či s nimi nebude jinak nakládáno v rozporu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.
Společnost Raymo vždy poskytne zákazníkům dostatečné informace, aby se ujistila, že byla přijata technická a organizační bezpečnostní opatření.
Veškeré osobní nebo citlivé údaje budou po dokončení, předání nebo ukončení projektu vymazány nebo předány zpět zákazníkovi.

 

2. Ochrana a používání údajů; používání produktů společnosti Raymo

Shromažďování, registrace a zpracování údajů

Společnost Raymo shromažďuje a zpracovává údaje a další informace týkající se zákazníků a jejich používání produktů společnosti Raymo (včetně služby/softwaru Raylink), včetně používání produktů společnosti Raymo vlastními uživateli (zaměstnanci apod.). Shromažďovány a zpracovávány jsou rovněž informace a/nebo údaje, které uživatelé softwaru zadávají do softwarového produktu zákazníka.
Shromažďování a zpracovávání údajů a dalších informací společností Raymo se provádí za účelem zajištění toho, aby produkty Raymo byly používány v souladu se zamýšleným použitím produktů Raymo a jakoukoli platnou licenční smlouvou na software/firmware, jakož i pro statistické účely a účely vývoje produktů za účelem zlepšení kvality, použitelnosti, služeb zákazníkům a pro případný oprávněný zájem.
Společnost Raymo přijímá vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, aby shromážděné údaje chránila před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou nebo změnou a před tím, aby se o nich dozvěděla jakákoli neoprávněná třetí strana nebo organizace, nebo aby byly zneužity nebo aby s nimi bylo jinak nakládáno v rozporu s právními předpisy platnými v zemi sídla společnosti Raymo.

 

Přenos informací a údajů

Osobní nebo citlivé údaje shromážděné a zaregistrované při používání produktů Raymo nebudou nikdy poskytnuty třetím stranám. Diagnostické údaje a údaje o provozu stroje mohou být zpřístupněny autorizovaným prodejcům a distributorům společnosti Rayno. Statistické údaje a údaje, které byly anonymizovány, mohou být zpřístupněny třetím stranám v souvislosti s vývojem produktů a zlepšováním služeb.

 

Zveřejnění, změny a výmazy

Zákazník na požádání obdrží dokumentaci o všech údajích nebo jiných informacích, které společnost Raymo shromáždila, zaevidovala a/nebo zpracovala, a společnost Raymo opraví nebo odstraní všechny informace nebo údaje, které jsou nesprávné nebo zavádějící.
Společnost Raymo průběžně kontroluje a ověřuje shromážděné a registrované informace a/nebo údaje, aby zajistila, že nebudou zpracovány žádné nesprávné nebo zavádějící informace. Kromě toho společnost Raymo zajišťuje, aby zpracování informací probíhalo v datovém prostředí, které splňuje aktuální bezpečnostní požadavky

 

3. Ochrana a správa údajů

V případě jakýchkoli dotazů nebo otázek týkajících se ochrany údajů, registrace, ukládání a nakládání s nimi, jakož i v případě žádosti o vymazání nebo změnu registrovaných informací nás prosím kontaktujte na adrese: info@raymoelectric.com

Souhlasím se vším